Η CWS HELLAS βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

Θέλοντας να διασφαλίσουμε όσο γίνεται καλύτερα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε με διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούμε και χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και με τα δικαιώματα τα οποία έχετε, όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας.

1. Οι αρχές μας και οι αξίες μας

 • Σεβόμαστε τον επισκέπτη του ιστοτόπου μας και βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα την ιδιωτικότητά του.
 • Λειτουργούμε με απόλυτη καθαρότητα και διαφάνεια ως προς το πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεται ο επισκέπτης μας.
 • Η συλλογή δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς επαγγελματικούς, σαφείς, καθορισμένους και νόμιμους.
 • Θεωρούμε κάθε πληροφορία των επισκεπτών μας σας εμπιστευτική και κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να προστατεύουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους.
 • Δεσμευόμαστε ότι δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μας σε κανένα τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το επιβάλει η νομοθεσία ή το επιτρέπει η μεταξύ μας συμβατική σχέση.
 • Δεσμευόμαστε να τηρούμε απόλυτα τη σχετική νομοθεσία ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από αυτή μας την ιδιότητα.

2. Ποιός χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Ο κατά την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου cwswaterproofing.gr είναι ο Κωνσταντίνος Κουτσουπιάς με το διακριτικό τίτλο CWS HELLAS, με ΑΦΜ: 046685026  και τηλέφωνο : 210 300 6708 και e-Mail: info@cwswaterproofing.gr

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Στα πλαίσια εκπλήρωσης της παρούσας επικοινωνίας μας με τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας, συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, την επιχείρηση στην οποία εργάζεστε, η ΙΡ διεύθυνσή σας).

Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

4. Με ποιό τρόπο γίνεται η συλλογή προσωπικών δεδομένων;

Όταν συμπληρώνεται η ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας για να προχωρήσει ο επισκέπτης στην συγκατάθεσή του για ενημέρωση σχετικά με τα καινοτόμα προϊόντα της  CWS HELLAS.

5.Η χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μας μόνο σε σχέση με την ενημέρωσή τους σχετικά με τα καινοτόμα προϊόντα της  CWS HELLAS και την πιθανή συνεργασία μας.

6. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή / και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν γνωστοποιούμε σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μας. Τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα μόνο στο συνεργάτη που παρέχει στην εταιρεία μας (βάσει σύμβασης δέσμευσης τήρησης των προσωπικών δεδομένων) υπηρεσίες data hosting ή hosting του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

7. Με ποιό τρόπο διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών;

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την σωστή χρήση και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, καθώς και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή ακόμη και τυχαίας πρόσβασης επεξεργασίας, διαγραφής, αλλοίωσης ή άλλης χρήσης τους, εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και παράλληλα έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα, τεχνικά, φυσικά, μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τους  ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μας για όσο διάστημα συνεχίζουν να ισχύουν οι σκοποί συλλογής, όπως πχ ενημέρωσή τους σχετικά με τα καινοτόμα προϊόντα της  CWS HELLAS και την πιθανή συνεργασία μας. Διατηρούμε τις πληροφορίες για όσο διάστημα έχουμε την συγκατάθεση των επισκεπτών μας και μόνο.

Στην συνέχεια και εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί τη διαγραφή τους [βλ. Παρ. 9] αυτές οι πληροφορίες καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, υπό την προϋπόθεση να μην απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την προστασία και εκπλήρωση τυχόν νομικών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά των επισκεπτών μας;

Ως επισκέπτης ή πελάτης μας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε ενημέρωση αλλά και αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ειδικότερα, ο επισκέπτης ενός ιστοτόπου έχει:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων (η τρέχουσα δηλαδή ανακοίνωση)
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν εσφαλμένα δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να τη διαγραφή των δεδομένως σας, ή τη διακοπή επεξεργασίας ή συλλογής τους, σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Το δικαίωμα να διακοπής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή SMS και να αποσύρετε τη συναίνεσή/συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία που βασίζεται στη συναίνεσή/συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων, που για τη χώρα μας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων https://www.dpa.gr/

Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να  επικοινωνήστε μαζί μας σύμφωνα με οδηγίες που θα βρείτε θα βρείτε στην παράγραφο 10 «Πώς να επικοινωνείτε μαζί μας»

Επιπλέον, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι  έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναλλαγής, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα ανακοίνωση ή (γ) επιβάλλεται από το νόμο.

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα (εν όλω ή εν μέρει) ανάκληση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη CWS HELLAS. Βεβαίως, έχετε κατά νού ότι αυτή η ανάκληση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση της μεταξύ μας συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα προσφυγήςστην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι όη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας θίγει.

Θα αναφέρουμε, όπως έχουμε κατά νόμο υποχρέωση, κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας των δεδομένων σας (όπως περιγράφτηκε στην παράγραφο 6, σε καθέναν και σε όλους  τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρμόδιες αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον αντιληφθούμε ότι έχουν κλαπεί προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή.

10. Πώς να επικοινωνείτε μαζί μας;

Εάν εσείς:

 • Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ανακοίνωση.
 • Επιθυμείτε τη διακοπή χρήσης των δεδομένων σας από τη CWS HELLAS.
 • Θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται παραπάνω ή έχετε να κάνετε μια καταγγελία.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας και θα χαρούμε να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις σας ή να προσφέρουμε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση info@cwswaterproofing.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: CWS HELLAS Μ. Σαρκουδίνου 78, 17745 Αθήνα.

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην ειδοποίηση cookie.

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης της, ανεξάρτητα από τη δική σας γεωγραφική θέση. Η CWS HELLAS  διατηρεί των δικαίωμα τροποποίησης αυτών των όρων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η CWS HELLAS είναι ο ιδιοκτήτης, ή κατέχει τα δικαιώματα, όλων των στοιχείων που συνθέτουν τον ιστότοπο www.cwswaterprooging,  των κειμένων, σχημάτων, εικόνων, φωτογραφιών και βίντεο που περιλαμβάνονται. Τυχόν αναπαραγωγή, μετάδοση ή επανάληψη, μερική ή ολική, του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου, με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη ρητή άδεια της CWS HELLAS απαγορεύεται αυστηρά και θα συνιστά νομική παράβαση, η οποία τιμωρείται από τη νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα λογότυπα και ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο της CWS HELLAS είναι σήματα κατατεθέντα σε συμφωνία με τη νομοθεσία περί σημάτων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, ολική ή μερική, αυτών των εμπορικών σημάτων και / ή λογοτύπων ,που πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στον ιστότοπο, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της CWS HELLAS απαγορεύεται αυστηρά.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου αναγνωρίζει ότι έχει τις γνώσεις, δεξιότητες και πόρους που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η CWS HELLAS να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες που μπορεί να βρεθούν σε αυτό τον ιστότοπο. Η CWS HELLAS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πληροφορίες που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της. Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτό το δικτυακό τόπο.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου

Η CWS HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση διακοπής ή αδυναμίας λειτουργίας αυτού του ιστοτόπου, η CWS HELLAS δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυχόν αξίωση.

Cookies

‘Οταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της CWS HELLAS μπορεί να εγκατασταθεί ένα cookie,  αλλά μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Αναγνωρίζετε ότι έχετε ενημερωθεί για τη δυνατότητα αυτή. Τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο το οποίο χρησιμοποιείτε.